ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนงนุช ลาคำ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก :กำกับ ดูแลงานบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : กำกับ ดูแลงานบริหารงานบุคคล